ЗА ПРОЕКТА
Много често хората, които се занимават с артистични професии като уеб дизайна и компютърната анимация, са придобили своите знания, умения и компетентности посредством някакъв вид самостоятелно учене. Самостоятелното учене може да бъде ученето у дома, на работното място, по време на общуване и обмен на информация с други хора. Постепенно валидирането на резултатите от самостоятелното учене се превърна в един от основните приоритети на ЕС в областта на ПОО, където “на него се гледа като на начин за подобряване на ученето през целия живот.”

Макар че в различните страни-членки на ЕС този въпрос е засегнат в различна степен, то темата за валидирането на резултатите от самостоятелното учене все още не е достатъчно добре изследвана в Европа. В България такава система за валидиране на резултатите от самостоятелното учене все още е в процес на разработка. В Ирландия съществува известна традиция в областта, но не и що се отнася до артистичните професии. В Германия са предприети някои първоначални стъпки по въпроса, съществуват и някои инструменти за валидиране на резултатите от самостоятелното учене, които обаче се оказват недостатъчни.

Ето защо настоящият проект цели да разработи модел за валидиране на резултатите от самостоятелното учене, който да може да се прилага към единици резултати от обучение в областите уеб дизайн и компютърна анимация. И не на последно място ECVET подпомага разработването на гъвкави и индивидуализирани учебни програми и признаването на резултатите от самостоятелното учене. Ето защо проектът също така цели разпределението на ECVET точки в единиците резултати от обучение в областите уеб дизайн и компютърна анимация, като по този начин направи възможно признаването им в страните-членки на ЕС.

Цели:
 • да предложи методи и инструменти за валидиране на резултатите от самостоятелното учене в областите уеб дизайн и компютърна анимация;
 • да разпредели ECVET точки в единиците резултати от обучение в областите уеб дизайн и компютърна анимация, за да направи възможно признаването на резултатите от самостоятелното учене;
 • да разработи набор от обучителни инструменти, съдържащ теория, интерактивни инструменти/игри с похвати за валидиране на резултатите от самостоятелното учене и трансфера на кредити;
 • да обучи специалисти в областта на ПОО, в това как да осъществяват валидиране на резултатите от самостоятелното учене.

Целева група:

 • обучители, отговорните за политиката лица в ПОО, дизайнерите на обучението в ПОО;
 • ръководители на Центрове за ПОО.
Потенциални потребители:

Младежи (16-25) и младежи със специални нужди (преждевременно напуснали училище, дълготрайно безработни хора), които са придобили знания, умения и компетентности в уеб дизайна и компютърната анимация самостоятелно и искат да ги валидират.

Основни продукти и резултати:

 • методи за оценка на резултатите от самостоятелното учене и единици резултати от обучението в областите уеб дизайн и компютърна анимация;
 • модел за валидиране на резултатите от самостоятелното учене;
 • набор от инструменти за валидиране на резултатите от самостоятелното учене;
 • доклад за разпределението на ECVET точки към единиците резултати от обучение;
 • ръководство за това как продуктите биха могли да се използват, предназначено за специалисти в областта на ПОО.

Въздействие: Въздействието, предвидено в рамките на проекта CREATE е свързано с:

 • повишения капацитет на институциите, предоставящи ПОО;
 • признаване на резултатите от самостоятелното учене на младежите;
 • модел за валидиране на резултатите от самостоятелното учене, който да се прилага от институциите;
 • повече възможности за квалификация на преждевременно напусналите училище.

Проектът CREATE (№ 2011-1-BG1-LEO05-05036) е осъществен с финансовата подкрепа на програмата „Учене през целия живот” на ЕС.